Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid. 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hairshop-losser.nl, hierna: Hairshop Losser zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna: Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hairshop Losser worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Hairshop Losser ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.2.1 Alle aanbiedingen van Hairshop Losser zijn vrijblijvend en Hairshop Losser behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Hairshop Losser. Hairshop Losser is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hairshop Losser dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Een aantal van de producten wordt aangeboden onder de vermelding van een Hairshop Losser. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.
Algemene voorwaarden
2.4 Alle producten in de webwinkel zijn professionele kappers producten.
Hairshop Losser is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schades of tegenvallende resultaten met de verkochte producten. Hairshop Losser kan de uitwerking, kleur, houdbaarheid etcetera niet garanderen.
Gebruik van de producten geschied dan ook altijd op eigen risico. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, exclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van sureshot.
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag, en indien sureshot zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van sureshot om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Hairshop Losser gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hairshop Losser.

Artikel 4. Levering.

4.1 Levering door Hairshop Losser vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (10) dagen na bestelling, tenzij door Hairshop Losser anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Hairshop Losser. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Hairshop Losser verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hairshop Losser geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Hairshop Losser garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.

7.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk aan Hairshop Losser te melden.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hairshop Losser de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Hairshop Losser te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Door Hairshop Losser terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Hairshop Losser, dan wel tussen Hairshop Losser en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Hairshop Losser, is Hairshop Losser niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Hairshop Losser.

Artikel 9. Overmacht.

9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Hairshop Losser in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hairshop Losser gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hairshop Losser kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen.

10.1 Indien u aan Hairshop Losser schriftelijk opgave doet van een adres, is Hairshop Losser gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Hairshop Losser schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Hairshop Losser gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Hairshop Losser deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hairshop Losser in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hairshop Losser vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Hairshop Losser is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aanHairshop Losser bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Hairshop Losser retourneren.
Bij levering van producten tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (fabricage model in opdracht) heeft de consument na ondertekening van de opdrachtbevestiging, welke schriftelijk aan de consument wordt opgestuurd en door de consument ondertekend retour gezonden dient te worden, geen mogelijkheid meer de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel 13 Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Hairshop Losser het bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »